Spotty
Beveilig je
Aanmelden

Algemene Voowaarden van 123Find bvba t.a.v. consumenten m.b.t. de Spotty diensten en producten

Versie 1.0 - 07 november 2013

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben volgende begrippen een specifieke betekenis.
Klant: Iedere persoon die een Account aanmaakt op de Spotty website of die Spotty producten aankoopt en die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
123Find: 123Find bvba, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Sterrenlaan 10 of elk ander adres naar waar de maatschappelijke zetel zou worden verplaatst. 123Find is eigenaar en uitbater van de Spotty dienst.
 Spotty: is de merknaam van 123Find BVBA, waaronder zij het platform en de dienst voor verloren en gestolen voorwerpen, uitgebaat via (en onder de door 123Find BVBA geregistreerde domeinnaam) de ‘Spotty.eu’-website en gerelateerde websites (de welke tevens eigendom zijn van 123Find BVBA.)
Account: het profiel dat op naam van Klant is geopend op de Spotty.eu website en dat gebruikt wordt door Klant en afhankelijke personen (gezin, organisatie, ...).
Code: de unieke Spotty code die elk op Spotty.eu geregistreerd voorwerp identificeert, in welke vorm dan ook (QR code, alfanumerieke code, NFC radio code, gegraveerde code, enz.).
Drager: de sticker, sleutelhanger, bagagelabel, NFC tag of elke andere drager waarop de Spotty code opgeslagen of afgedrukt is en die aan een voorwerp van Klant bevestigd kan worden.
Partner: een bedrijf wat samenwerkt met 123Find, publiciteit maakt via het Spotty platform, producten en diensten van Spotty aanbiedt of promotie maakt voor Spotty producten of diensten.
Overeenkomst: elke overeenkomst dewelke 123Find sluit met de Klant en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Algemene voorwaarden consumenten

Door zich in te schrijven op Spotty.eu of door het aankopen van Spotty producten, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven en deze onverkort te aanvaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt via de voettekst op de Website.
123Find heeft het recht de algemene voorwaarden of de tarieven voor producten, diensten, beloning voor de vinder en andere componenten op elk moment eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden tenminste dertig dagen voor inwerkingtreding per email aan de Klant medegedeeld.  Verder gebruik van Spotty door de Klant of nieuwe aankopen impliceert aanvaarding van de aangepaste voorwaarden. Indien een Klant niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, tarieven of andere componenten heeft hij de mogelijkheid om de dienst zonder verdere kosten op te zeggen.

3. Beperking van aansprakelijkheid

123Find is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is 123Find niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van directe en indirecte of gevolgschade. 
Ingeval 123Find op wettelijke grondslag en in tegenstrijd met hetgeen in deze voorwaarden is bepaald toch gehouden zou zijn, bestaat de maximale schadevergoeding die door 123Find uitgekeerd wordt, uit de terugbetaling van de door de Klant aan 123Find betaalde gelden voor de uitvoering van de dienst, registratie van goederen en vernieuwing van abonnement in de laatste zes maanden voor de klacht van de Klant en dit voor de goederen waarop de schade-eis betrekking heeft, niet inbegrepen verzendings- en administratiekosten, taksen en belastingen.
Bij opzegging van de dienst door de Klant is er geen terugbetaling aan de Klant mogelijk. Bij opzegging door 123Find, bestaat de maximale terugbetaling uit de niet-verbruikte “credits” in de account van de Klant.
Spotty.eu zal de gegevens op de website beveiligen volgens de geldende wettelijke normen. Het adres van de Klant wordt bovendien versleuteld in de Spotty databank bewaard om raadpleging door onbevoegden te bemoeilijken. De Klant erkent echter te begrijpen dat systemen op het Internet nooit volledig risicoloos zijn. 123Find kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen of voor het verlies van personengegevens.  De Klant mag daarbij op Spotty geen gegevens opslaan zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) kredietkaartnummers of bankrekeningnummers en hun controlecodes, PIN codes of wachtwoorden. Verder zal de Klant ook zelf back-ups bewaren van de gegevens van de goederen in zijn account.
De partijen komen overeen dat virussen en fouten ten gevolge van hacking of andere niet-geoorloofde toegang tot de systemen van 123Find of deze van de Klant, problemen met Internet- en informatica dienstenaanbieders, of fouten ten gevolge van voorheen niet gekende bugs, moeten beschouwd worden als overmacht.
De Klant is daarbij zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen informatica apparatuur die gebruikt wordt voor de toegang tot Spotty. Tevens is hij verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende complex en uniek wachtwoord op Spotty en voor het regelmatig wijzingen van dit wachtwoord. De Klant zal zijn inloggegevens niet aan derden doorgeven.
Hoewel Partners bepaalde diensten kunnen aanbieden of publiciteit kunnen maken via Spotty, is Spotty niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen van deze Partners, de juistheid van de door hen verstrekte informatie, of de kwaliteit van de door hen geleverde producten of diensten. Elke handeling tussen de Klant en de Partner staat volledig los van de relatie tussen Klant en 123Find, behalve deze zaken waarvoor 123Find expliciet de verantwoordelijkheid neemt.

4. Fysieke goederen

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte toepassing van stickers, plaatjes of andere onderdelen op de voorwerpen die hij wil markeren met Spotty. Hij zal hierbij de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van de leverancier van zijn voorwerpen volgen. Eventuele gebruiksvoorbeelden op de Spotty site en in de Spotty publicaties zijn enkel informatief en garanderen niet de toepasbaarheid op de voorwerpen van Klant.
Stickers, sleutelplaatjes en andere Spotty producten worden met zorg geselecteerd, op basis van kwaliteit en duurzaamheid. Alle materialen verslijten echter, afhankelijk van het gebruik en de zorg die de Klant er voor draagt. Met uitzondering van materialen die bij levering gebreken vertonen, zal 123Find versleten of beschadigde materialen niet vervangen.
123Find maakt het via het Spotty platform mogelijk om verloren of gestolen voorwerpen aan de Klant terug te bezorgen. De terugbezorging zelf kan echter niet gegarandeerd worden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van 123Find.

5. Bepalingen betreffende prijsaanbiedingen in de webwinkel of elders - Offerte/ aanbod en aanvaarding

5.1 De product- en dienstenomschrijving

Alle opgaven door 123Find gedaan van beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, prijzen en prijslijsten, catalogi en/of andere aanduidingen van de producten en diensten zijn met zorg uitgevoerd.
De gegevens  voorkomend in onze catalogi, prospectussen, prijsopgaven, webwinkels, en elke andere vorm van prijsaanbieding, kunnen echter afwijken van de werkelijke gegevens. Foto’s van de goederen in de webwinkel zijn indicatief en kunnen afwijken van de geleverde goederen of kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
123Find kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen en hiervoor kan er van haar geen enkele vergoeding worden geëist. Getoonde of verstrekte demonstratieversies, testversies, afbeeldingen, tekeningen of alle andere documenten zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten of diensten en tenzij schriftelijk anders bedongen, gelden onze demonstratie- en testversies en andere gerelateerde gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en diensten, en kunnen eventuele afwijkingen van welke aard ook, nooit door de KLANT ingeroepen worden om hetzij het afnemen en de betaling te weigeren, hetzij de verbreking van de Overeenkomst of een schadevergoeding te vorderen.

5.2 De prijzen

Alle prijzen van 123Find zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief de BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijzen van 123Find gelden zijn exclusief de verzendingskosten, verzekering, B.T.W. of eventuele andere heffingen, taksen en belastingen, die allemaal, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, ten laste van de KLANT vallen.
De prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst voor 123Find geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, inkoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van 123Find worden geheven of door derden ten laste van 123Find worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de levering wijzigen, heeft 123Find het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de KLANT door te rekenen. Verschuldigde heffingen, taksen en belastingen zijn te allen tijde aan de KLANT door te rekenen door 123Find.

5.3 Prijsopgave – Offerte

Elke prijsopgave of aanbod, buiten een gepersonaliseerde offerte, is steeds vrijblijvend en niet verbindend. Inlichtingen en prijzen in catalogen, advertenties, webwinkels en welke publicaties ook, maken geen bindend aanbod uit en zijn slechts hoogstens een uitnodiging tot onderhandelen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
Elk in de webwinkel voorkomende prijsopgave of aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 123Find.
Elke prijsopgave in een gepersonaliseerde offerte heeft, een geldigheidsduur van maximaal veertien (14) dagen tenzij schriftelijk anders is weergegeven door 123Find.
123Find kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de KLANT redelijkerwijs kan of moest begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Een samengestelde prijsopgave of offerte verplicht 123Find niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Beschrijvingen en voorwaarden in prijsopgaven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders/opdrachten.

5.4 Bestelling – bestelbon – orderbevestiging

De Overeenkomst tussen 123Find en de Klant inzake goederen en diensten aangeboden door 123Find komt pas tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail, -fax, of -schrijven ontvangt van 123Find of Spotty die deze algemene voorwaarden vermeldt. Indien het bevestigingsschrijven afwijkt van de bestelling, dient de KLANT 123Find schriftelijk binnen de 3 kalenderdagen na de datum van de orderbevestiging op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties en of de KLANT daar al dan niet mee akkoord is. Indien de KLANT dit niet doet, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat onze orderbevestiging identiek is aan zijn bestelling.
123Find is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren  de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 
De aanvaarding van onze gepersonaliseerde offertes is enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden.
123Find behoudt zich het recht voor om bestelde producten en diensten te vervangen door andere gelijkaardige producten en diensten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding, in zoverre hierbij minstens een evenwaardige functionaliteit en prestaties worden gegarandeerd.
123Find weigert elke bestelling indien de KLANT niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
De op de bestelbon/offerte vermelde diensten/licenties/goederen maken één geheel uit. De Overeenkomst kan in géén geval worden gesplitst.
123Find behoudt zich het recht voor, om uiterlijk 8 dagen na de totstandkoming van een schriftelijke en ondertekende Overeenkomst tussen partijen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en de KLANT hier per aangetekend schrijven van in kennis te stellen. De KLANT heeft geen recht op enige vergoeding hiervoor. Noch heeft de KLANT het recht om zélf het in stand gehouden deel van de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het in stand gehouden deel van de Overeenkomst geen enkel nut meer voor hem zou hebben. Hiervan moet hij 123Find eveneens per aangetekend schrijven in kennis stellen en dit uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van het schrijven van 123Find. De poststempel op de respectievelijke brieven geldt uitsluitend als bewijs. In geval van betwisting rust de bewijslast op de KLANT.

6. Bepalingen betreffende de levering van goederen en diensten, de uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Levering van goederen en diensten - Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico

Indien de bestelling enkel de levering van goederen omvat, vindt de levering en aanvaarding van de verkochte goederen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk tegenbericht van 123Find, plaats in de kantoren van 123Find, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1560 Hoeilaart, Sterrenlaan 10. Op dat tijdstip gaat het risico over op de KLANT, zelfs indien het eigendomsvoorbehoud van 123Find nog niet is opgeheven.
Indien de bestelling niet enkel de levering van goederen omvat, maar ook, of uitsluitend, de levering van diensten, wordt de levering en de aanvaarding van de verkochte goederen en/of licenties door de KLANT verondersteld plaats te vinden conform bovenstaande voorwaarden.
De oplevering van de geleverde diensten, vindt plaats bij de beëindiging ervan.
Indien afgesproken is dat de artikelen thuis bij de Klant fysiek geleverd worden, liggen de kosten en het risico van de verzending bij de Klant.
De verkochte goederen blijven eigendom van 123Find tot volledige betaling ervan. De Klant zal tot aan de volledige betaling van de goederen, de gekochte goederen niet verwerken of incorporeren in een ander goed, of deze goederen verkopen en leveren aan derden. In geval van niet-betaling houdt 123Find zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen en/of de aan de goederen verbonden prestaties op te schorten, desgevallend zonder tussenkomst van de rechtbanken. Alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de Klant te worden gedragen vanaf het ogenblik dat deze te zijner beschikking staan.

6.2 De leverings- en uitvoeringstermijnen

Behoudens wanneer partijen schriftelijk anders overeenkwamen, gelden leverings- en uitvoeringstermijnen steeds als benadering en worden slechts ten indicatieve titel verstrekt en zijn niet afdwingbaar ten opzichte van 123Find. Zij kunnen geen beslissende of essentiële voorwaarde van het contract uitmaken en zijn geen reden om de Overeenkomst te ontbinden of om een schadevergoeding te eisen door de KLANT. Indien 123Find gegevens behoeft van de KLANT voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de KLANT deze juist en volledig aan 123Find ter beschikking heeft gesteld. De indicatieve levering– en uitvoeringstermijn zullen door 123Find zoveel mogelijk in acht worden genomen.
De door 123Find opgegeven indicatieve levering– en uitvoeringstermijn zijn gebaseerd op die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor 123Find geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door diezelfde derden aan 123Find verstrekte gegevens. Het overschrijden van de indicatieve leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de betaling van enige vergoeding vanwege 123Find.
Het eventueel niet of laattijdig nakomen van deze indicatieve leveringstermijnen door 123Find door toedoen van een vreemde oorzaak, dan wel door toedoen of het in gebreke blijven van derden, kunnen in elk geval geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding door de KLANT, het verminderen van de prijs, het geheel of gedeeltelijk opschorten van de verdere uitvoering van de Overeenkomst of het verbreken dan wel annuleren van de Overeenkomst.

7. Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan 123Find mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Hiertoe moet de consument binnen deze termijn contact opnemen met de 123Find Klantendienst op orders@spotty.eu en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering terugbezorgen aan 123Find bvba, Sterrenlaan 10, 1560 Hoeilaart. De terugbezorging is op kosten en risico van de consument.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die rechtstreeks bij 123Find aangekocht zijn zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de Klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal 123Find  binnen 14 dagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan 123Find betaalde som, op de overeengekomen betalingswijze.

8. Verplichtingen en beperkingen van de Klant

Om de producten te kunnen gebruiken, dient de Klant een Account op Spotty aan te maken. Elke Klant mag slechts 1 account aanmaken, bij voorkeur 1 account per gezin of per organisatie. Elk email adres of telefoonnummer kan slechts 1x voorkomen op de website, in 1 enkele account.
Elke Spotty code mag maar voor 1 enkel voorwerp gebruikt worden, tenzij anders vermeld. Promotiecodes, “vouchers” of andere actiepakketten van Spotty mogen niet doorverkocht worden door de gebruiker, tenzij anders vermeld.
123Find kan producten, diensten of andere pakketten uitbrengen, bijvoorbeeld gratis stalen of promotiecodes, waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Indien een Klant deze of andere 123Find voorwaarden probeert te omzeilen kan de Account van deze Klant geschorst worden door 123Find. Hierbij heeft de Klant geen recht op terugbetaling van reeds aangekochte producten of diensten.
De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, emailadressen,...
De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig lezen van emails van de Spotty dienst, tenminste wekelijks. Anders is het mogelijk dat bepaalde acties, zoals het overdragen van een voorwerp naar een nieuwe eigenaar, automatisch uitgevoerd worden bij gebrek aan reactie van de klant.
De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123Find niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere Overeenkomst over te dragen aan derden.
De Klant verplicht er zich toe zich te houden aan de wetgeving in het land / de landen waar het systeem gebruikt wordt en 123Find te vrijwaren van elke vordering die ingesteld zou worden door derden m.b.t. zijn gebruik van de Spotty diensten en producten.
De Klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
De Klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit 123Find en/of Klanten van 123Find hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.
Illegale activiteiten - Het 123Find netwerk en de infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke dienst aangeboden door 123Find. Als 123Find dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie zonder terugbetaling van reeds betaalde diensten aan 123Find. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
Auteursrechterlijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van 123Find, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de Klant informatie aan 123Find aanlevert met het doel dit op een website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).
123Find zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken Klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

 • De dienstverlening naar de betrokken Klant voor onbepaalde tijd stopzetten
 • De dienstverlening naar de betrokken Klant definitief beëindigen
 • Additionele kosten en boetes aanrekenen
 • De betreffende inhoud verwijderen
 • Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

9. Garantie en Klachten

Behoudens schriftelijk tegenbericht binnen de 7 dagen na levering van de diensten, erkent de Klant dat de diensten conform de Overeenkomst werden uitgevoerd en is elk verder verhaal uitgesloten.
Elke zichtbare beschadiging aan en/of tekortkoming van een artikel of enige gebrekkige uitvoering van de geleverde diensten, dient door de Klant dit, op straffe van verval van de rechtsvordering, binnen de 7 dagen na de levering van het goed of de dienst, schriftelijk (per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail) en gedetailleerd te worden meegedeeld aan 123Find.
Elke onzichtbare beschadiging aan en/of onzichtbare tekortkoming van een artikel, dient door de Klant dit, op straffe van verval van de rechtsvordering, binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan, schriftelijk (per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail) en gedetailleerd te worden meegedeeld aan 123Find. Nadien vervalt elk recht op vervanging of herstel. Tevens kan geen andere vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen 123Find meer worden ingesteld.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke garantieverplichting en garantietermijn van 2 jaar t.a.v. de consument, met uitzondering van tweedehandsgoederen waarbij de garantietermijn maximaal 1 jaar zal zijn. (1649quater, §1 BW)
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de 123Find Klantendienst bereikbaar op orders@spotty.eu, waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 123Find.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die onder andere ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

10. Facturatie – betaling

Onze facturen worden enkel in elektronisch formaat overgemaakt aan de Klant.
Indien de Klant producten of diensten van 123Find koopt en de betaling wordt niet voldaan op de vervaldag, door om het even welke reden buiten de wil van 123Find, heeft 123Find het recht alle prestaties aan de Klant op te schorten tot het verschuldigde bedrag (hoofdsom, kosten, interesten en schadebeding) op de rekening van 123Find verschijnt.      
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van 123Find. Betaling kan gebeuren door bankoverschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur of in de webwinkel door middel van een bankkaart/kredietkaart.
Betalingen worden eerst toegerekend op de oudst bestaande schulden, in die zin dat zij eerst worden toegerekend op de intresten, daarna de forfaitaire schadevergoeding, en vervolgens de hoofdsom.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00 per factuur verschuldigd, vermeerderd met verwijlintresten op de verschuldigde bedragen begroot op 10 % en berekend vanaf de vervaldatum.
Indien tot gerechtelijke invordering wordt overgegaan is door de KLANT de integrale vergoeding van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding in de zin van art. 1022 Ger.W. naast voormelde bedragen verschuldigd. Indien tot gerechtelijke invordering wordt overgegaan zijn door de KLANT tevens volgens de Belgische norm gebruikelijke kosten en erelonen van de advocaat van 123Find verschuldigd.
Uitstel van betaling kan enkel uitdrukkelijk en met schriftelijke toestemming van 123Find worden toegekend. Uitstel van betaling doet geen afbreuk aan alle andere bepalingen van de algemene voorwaarden welke onverminderd van kracht blijven.
De niet–betaling of slechts gedeeltelijke betaling van één factuur op de vervaldag, dan wel de overschrijding van de toegekende afbetalingstermijnen, maakt de betaling van alle andere facturen op naam van de respectievelijke KLANT, of bedragen, uit welke hoofde dan ook verschuldigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar, zelfs die bedragen die nog niet vervallen zijn. Het bevrijdt 123Find tevens van rechtswege van de verdere uitvoering van alle op haar rustende verbintenissen.

11. Kosten vernieuwing

Voor sommige pakketten is er een jaarlijkse kost voor vernieuwing van het pakket. De periode treedt in werking op het moment dat de Klant de eerste code in zijn account registreert.  Deze kost wordt automatisch van het beschikbare saldo afgetrokken. Indien de Klant de vernieuwing niet wenst te betalen, blijven zijn voorwerpen geregistreerd op Spotty zolang hij ze niet expliciet wist. De Klant zal echter niet meer automatisch verwittigd worden wanneer iemand een van de voorwerpen vindt, noch zal 123Find gehouden zijn tot het leveren van eender welke andere prestatie ten aanzien van de Klant.
Indien de Klant de dienst later terug wil activeren kan dit, na het betalen van een eenmalige activatiekost.

12. Terugbezorging & overdracht van voorwerpen

123Find is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van het niet terugbezorgen van voorwerpen van de Klant, tenzij ten gevolge van opzet, bedrog of zware fout van 123Find. De Klant erkent dat hij de eerste verantwoordelijke is voor de zorg voor zijn voorwerpen.
Het terugbezorgen van voorwerpen en het uitkeren van de eventueel daaraan gekoppelde beloning is een onderlinge afspraak tussen vinder en eigenaar, waarbij beide partijen zich bovendien moeten houden aan de wettelijke voorschriften van het land in kwestie. Spotty is enkel het communicatieplatform tussen beide partijen, 123Find bemiddelt niet in geval van problemen tussen vinder en eigenaar noch in geval van inbreuken op de geldende wetgeving.  Noch kan 123Find verantwoordelijk gesteld worden voor het niet teruggeven van voorwerpen, de gevolgen van meningsverschillen tussen of misbruiken van één van beide partijen.
Evenmin is 123Find verantwoordelijk voor valse meldingen die al dan niet bewust veroorzaakt worden door gebruik van de code door Klant of derden. De hiervoor verstuurde SMS-en of andere betaalde communicatiemiddelen worden niet terugbetaald door 123Find.
De Klant verklaart zich akkoord dat er een kleine beloning voor de vinder van een voorwerp van Klant voorzien wordt, ten laste van Klant. De Klant is akkoord dat hij pas in contact zal gebracht worden met de vinder, wanneer er voldoende krediet op zijn Spotty Account voorhanden is om deze beloning aan de vinder uit te keren.
De Klant erkent te begrijpen dat de Spotty dienst enkel een communicatieplatform tussen personen is en niet instaat voor het fysieke terugbezorgen van het voorwerp noch voor de organisatie hiervan.
Spotty voorziet een functie om een verkocht voorwerp van de Klant naar een nieuwe eigenaar over te dragen. Indien de Klant een overdrachtsverzoek ontvangt en niet reageert binnen de vastgestelde periode, wordt de overdracht aan de nieuwe eigenaar automatisch in gang gezet. De enige manier om daarna de overdracht te annuleren, is een nieuwe registratie door de oorspronkelijke Klant. 123Find zal hierin niet bemiddelen.

13. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

13.1 Duur

De Overeenkomst tussen partijen wordt gesloten voor onbepaalde duurtijd. Ze kan op elk ogenblik door één of beide partijen beëindigd worden middels het geven van een opzeggingstermijn van drie maanden.

13.2 Beëindiging

Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen indien de andere partij een zware inbreuk pleegt op zijn contractuele verplichtingen en nalaat deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning waarin de nalatige partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen de 30 dagen na ontvangst.
Iedere opzegging of beëindiging van onderhavige Overeenkomst dient bij aangetekende brief te geschieden.

13.3 Gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst

De Klant moet, in geval van beëindiging van de Overeenkomst alle documenten, dragers, .... die door 123Find aan de Klant werden ter beschikking gesteld, aan 123Find terugbezorgen uiterlijk binnen dertig dagen na de beëindiging van de Overeenkomst.
Na de beëindiging van de Overeenkomst mag de Klant geen verder gebruik maken van de enig eigendom, merken en logo's van de 123Find.
In geval van beëindiging van de Overeenkomst worden alle bestellingen van de Klant, die voor de beëindiging van de Overeenkomst door de 123Find werden ontvangen en bevestigd, door deze laatste uitgevoerd in overeenstemming met de in onderhavige Overeenkomst bepaalde regels.
De beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal geen afbreuk doen aan de rechten die iedere partij reeds heeft verworven.

14. Internet en telecommunicatie

123Find behoudt  het recht om aanpassingen te doen aan elk aspect van de website of om deze website te sluiten.
De Klant aanvaardt dat 123Find informatie over een gestolen, verloren of gevonden voorwerp van de Klant op Internet mag publiceren via Spotty of andere kanalen, door 123Find vrij te bepalen.
123Find is niet verantwoordelijk voor onderdelen van de dienst die afhangen van andere Internet - of telecommunicatie leveranciers. Zo is 123Find bijvoorbeeld niet verantwoordelijk wanneer Google of andere een zoekmachines een bepaald verloren voorwerp niet, of op een slechte plaats in hun zoekresultaten opnemen. Noch is 123Find aansprakelijk wanneer een email of SMS niet afgeleverd wordt, door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van kwaad opzet of grove nalatigheid van 123Find zelf.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de correctheid van communicatie- en andere gegevens die hij in zijn Account vermeldt.
Het primaire email adres wat een Klant op Spotty registreert en later eventueel aanpast, wordt geacht het geldige email adres van de Klant te zijn en de Klant erkent dat alle communicatie van 123Find via dit middel gestuurd mag worden. Mails die naar dit adres verstuurd worden, worden geacht bewijskracht te hebben.
De Klant verklaart zich akkoord om emails m.b.t. de 123Find dienst te ontvangen, op zijn primaire email adres.

15. Intellectuele rechten

De Klant erkent en aanvaardt dat 123Find de exclusieve eigenaar blijft van al hun intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, tekeningen en modellen, …)  op zowel de Dragers, de Account als de inhoud van de Website, met inbegrip van alle gegevens en bestanden van de Website die kunnen gedownload worden door de Klant.
De naam ‘123Find ‘ is de vennootschapsnaam van 123Find BVBA en is als dusdanig beschermd. 123Find BVBA is tevens de houder van de intellectuele eigendomsrechten over diverse merknamen waaronder de naam ‘Spotty’. 1123Find BVBA beschikt tevens over de registratie van de domeinnaam ‘www.spotty.eu’ en is eigenaar van alle intellectuele eigendommen over de website gerelateerd aan deze domeinnaam.
Intellectuele eigendomsrechten op alle producten en diensten, als op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde webdesign, programmatuur, software, goederen, apparatuur of andere materialen bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij 123Find, of bij de derde van wie 123Find het betreffende recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan de KLANT ter beschikking te stellen. De KLANT verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of elders worden toegekend.
123Find behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar gemaakte ontwerpen en werken in de zin van de auteurswetgeving (oa. de Auteurswet/Softwarewet). Hieronder worden onder meer ook uitdrukkelijk (internet)activiteiten begrepen. De Overeenkomst omvat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van 123Find aan de KLANT.
123Find behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 123Find heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de KLANT ter kennis van derden wordt gebracht.
De Klant verbindt zich ertoe om de Dragers, de Dienst, de Methodes zoals gebruikt op de Website of beschreven in de bijhorende documentatie, de Website en eventuele documentatie die via de Website kan worden gedownload,  en of enige andere intellectuele eigendom van 123Find noch gedeeltelijk, noch volledig, te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, aan te passen of in een andere website te integreren of door te sturen tenzij mits een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123Find.

16. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

123Find verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die de Klant haar verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert 123Find alle informatie die haar toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven.
Indien de Klant gebruik maakt van internetdiensten (bv. webshop,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles).
In bepaalde gevallen maakt Spotty.eu gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken) bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren om, bijvoorbeeld, instellingen zoals taal te kunnen onthouden.
De bezoeker/Klant kan, door de instellingen van zijn browser te wijzigen, onze cookies weigeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het gebruik van de site en de Spotty diensten. De gebruiker van onze websites geeft door het gebruik van de site de toestemming om cookies te gebruiken.
Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

 • om de instellingen van de gebruiker te onthouden
 • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse);
 • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen en de site te verbeteren.

123Find houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de Spotty internetsites in welke mate bezocht worden.
Uw contactgegevens kunnen door 123Find gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. 123Find verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door 123Find.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover 123Find beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker/Klant dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd of geschrapt.
123Find is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen.
De Klant kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken en wijzigen door zich aan te melden op zijn account op Spotty.eu. Klachten over de privacy aanpak kunnen gemeld worden op complaints@spotty.eu.
Wijzigingen aan de 123Find Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.
De Klant geeft door aanvaarding van deze algemene voorwaarden zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om de persoonsgegevens, waaronder e-mailadres, naam, adres en GSM-nummer  door 123Find  te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.
123Find verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten Overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van 123Find bedrijven toe te sturen.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, 123Find heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.
Indien een andere gebruiker een verloren of gestolen voorwerp van u probeert te registreren onder zijn naam, kan u hiervan verwittigd worden. U kunt dan proberen met deze gebruiker te communiceren. Indien deze gebruiker dat weigert of het voorwerp niet aan u wil bezorgen, zal Spotty hierin niet bemiddelen en u ook niet de contactgegevens van deze gebruiker bezorgen. Op dezelfde manier zal Spotty ook uw contactgegevens niet bezorgen aan een andere eigenaar die de eigendomsrechten op een van uw voorwerpen opeist, tenzij na een bevel van de bevoegde instanties.

17. Nietigheid

Indien enige bepaling (of deel ervan) van deze Voorwaarden ongeldig,  onafdwingbaar of nietig  zal worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid of afdwingbaarheid, van de andere bepalingen, of dat deel van de bepaling dat niet beïnvloed is, aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door 123Find om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

18. Overdraagzaamheid

De Overeenkomst tussen 123Find en de Klant en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien voor partijen zijn door 123Find overdraagbaar aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Dit recht geldt niet voor de Klant.

19. Volledige Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige Overeenkomst tussen de partijen en tenzij uitdrukkelijk anders voorzien is in deze bepalingen, kan de Overeenkomst slechts worden gewijzigd of geamendeerd middels een schriftelijke Overeenkomst ondertekend door beide partijen,

20. Toepasselijk recht en Geschillen

Op enige tussen partijen ontstane betwisting over de geldigheid, de interpretatie, de naleving of de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen, is enkel het Belgische recht van toepassing, echter met uitsluiting van alle nationale of internationale verwijzingsregels, die een ander rechtstelsel dan het Belgische  toepasselijk of andere rechtbanken bevoegd verklaren. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG 1980) (“Vienna Convention”)) of gelijkaardige bepalingen wordt uitgesloten.
Elke tussen partijen ontstane betwisting over de geldigheid, de interpretatie, de naleving of de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Leuven/België.